Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 11 /QĐ- TrTHCS  ngày 28 /01/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

162.012.950

1

Chi quản lý hành chính

162.012.950

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

162.012.950

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày   28   tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:31/QĐ- TrTHCS  ngày  12/04/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

10.000.000

1

Chi quản lý hành chính

10.000.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

10.000.000

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày  12   tháng 04 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số:11  /QĐ- TrTHCS  ngày  28  /01/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

119.250.000

1

Chi quản lý hành chính

119.250.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

119.250.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày  28  tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

DỰ TOÁN THU - CHI HỌC PHÍ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 06 /QĐ- TrTHCS  ngày 16 /01/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

196.830.000

1

Chi quản lý hành chính

196.830.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

196.830.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày   16   tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 04  /QĐ- TrTHCS  ngày 10 /01/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.982.520.000

1

Chi quản lý hành chính

3.982.520.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

3.982.520.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày   10 tháng 01 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

CÔNG KHAI MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I  NĂM HỌC  2018-2019

(Kèm theo Quyết định số: 23 /QĐ- TrTHCS  ngày   8 /12/2018 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

2.160.000

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

1

Chi quản lý hành chính

2.160.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.160.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày   8   tháng 12 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ

 

 

 

Đơn vị: Trường THCS Trung Thành

Chư­ơng: 622-073

 

CÔNG KHAI MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II  NĂM HỌC  2018-2019

(Kèm theo Quyết định số:23    /QĐ- TrTHCS  ngày  08 /03/2019 của trường THCS Trung Thành )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

2.400.000

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

1

Chi quản lý hành chính

2.400.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.400.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

Ngày  08 tháng 03 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Trần Văn Vũ